استاد داداش زاده

استاد داداش زاده که افتخار همکاری با ایشان را داریم

 از اردیبهشت 92 تا کنون به تدریس زبان کره ای مشغول هستند

اولین برگزارکننده دوره آمادگی تاپیک در ایران هستند

تدریس و مدیریت گروه زبان کره ای مرکز توسعه دانشگاه تهران به مدت سه سال و نیم را در کارنامه ی خود دارند

تدریس و مدیریت گروه زبان کره ای در دانشگاه علمی کاربردی (از سال 97 تا کنون) را برعهده دارند

داوری هر سه کتاب آموزش الفبای کره ای، ترجمه دوهزار لغت، آموزش گرامر زبان کره ای چاپ شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی

برگزاری دو وبینار آموزشی با همکاری دانشگاه امیرکبیر و… از جمله کارهای استاد داداش زاده هستند.