دوره حروف و هجاسازی زبان کره ای (الفبای کره ای)

5.00 4 رای
35,000 تومان

الفبا ی زبان کره ای ، در زبان کره ای هنگیل (한글) نامیده میشود. هانگیل  حدود 500 سال پیش توسط…

278
35,000 تومان

دوره مبتدی – ترم ۵

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

ترم ۵ سطح مبتدی  شما بعد از گذراندن این دوره توانایی صرف افعال کره ای در دو سطح مودبانه و…

13
45,000 تومان

دوره مبتدی – ترم ۶

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

ترم ۶ سطح مبتدی  شما بعد از گذراندن این دوره توانایی صرف منفی  افعال کره ای در سه سطح رسمي، مودبانه و دوستانه…

1
65,000 تومان

دوره مبتدی – ترم ۷

بدون امتیاز 0 رای
87,000 تومان

ترم ۷ سطح مبتدی  شما بعد از گذراندن این دوره توانایی صرف افعال به شکل محترمانه را خواهید داشت و میتوانید با…

2
87,000 تومان

دوره ی مبتدی – ترم 1

5.00 1 رای
39,000 تومان

ترم 1 سطح مبتدی شما بعد از گذراندن این دوره توانایی معرفی کردن خود، دیگران، اشیا، اماکن و … خواهید…

146
39,000 تومان

دوره ی مبتدی – ترم 2

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان

ترم 2سطح مبتدی شما بعد از گذراندن این دوره توانایی صحبت کردن درمورد موقعیت قرارگیری افراد و اشیا و.. خواهید…

76
22,000 تومان

دوره ی مبتدی – ترم 3

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان

ترم 3 سطح مبتدی شما بعد از گذراندن این دوره توانایی جمله سازی با مفعول و اسامی زمان را خواهید…

43
19,000 تومان

دوره ی مبتدی – ترم 4

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

ترم 4 سطح مبتدی شما بعد از گذراندن این دوره توانایی استفاده از اعداد کره ای را خواهید داشت..  …

32
35,000 تومان